REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.
2. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Transportowe "NECKO" spółka z o. o. w Augustowie, ul. Komunalna 3.
3. PSZOK jest czynny przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

 • Poniedziałek - Piątek 11:00 - 18:00
 • Soboty 10:00 - 14:00

4. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. PSZOK przyjmuje następujące odpady komunalne:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe;
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
 • szkło, opakowania ze szkła;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych;
 • komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny);
 • zużyte baterie;
 • chemikalia;
 • przeterminowane leki;
 • popiół.

6. PSZOK NIE PRZYJMUJE następujących odpadów:

 • zmieszanych odpadów komunalnych;
 • szkła zbrojonego i hartowanego;
 • szyb i okien;
 • odpadów zawierającyh azbest;
 • papy;
 • wełny mineralnej;
 • stropianu budowlanego;
 • części samochodowych.

7. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Chemikalia wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadów.
8. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
9. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów.
10. Przyjęte odpady są gromadzone selektywnie w specjalnych do tego celu przeznaczonych oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.
11. Do rozładunku dostarczonych odpadów zobowiązany jest ich dostawca.
12. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa.
13. PSZOK w Augustowie prowadzi ewidencję przyjmowanych odpadów zawierającą następujące dane:

 • rodzaj i masę dostarczonych odpadów;
 • kod odpadu;
 • dane właściciela.

14. Zbierane odpady przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Orygniał Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Augustowie do pobrania po kliknięciu w obrazek poniżej: